Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Amorati BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Amorati BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/05/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Below you can read how we process your data, where we save it, what security techniques we use and to whom the data is visible.

Webshopsoftware

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify-software. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website en services, worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. My Shopify heeft de verplichting, op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om zijn eigen diensten te verbeteren. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Het EU / US Privacy Shield is van toepassing, het is mogelijk dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Webhosting

Versio

Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze partij kan wel meta-data verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Versio heeft de nodige voorzorgen en beveiligingsmaatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben.

E-mail- en mailinglijsten

Office365

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons emailverkeer vertrouwelijk.

Transport en logistiek

DPD, Bpost, Mondial Relay and Postnl

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DPD, Bpost, Mondial Relay en Postnl. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat we uw naam, adres en woongegevens delen met de bovengenoemde bezorgdiensten. Zij gebruiken deze informatie met het enige doel om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat DPD, Bpost, Mondial Relay en Postnl onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens met als enig doel om u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat met de opdracht of taak die je ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met een ander doel dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden hebben allemaal een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Minderjarigen

De site is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op op het onderstaande adres om verwijdering aan te vragen.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt te voldoen en bij te staan, maar zullen wij, op grond van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw cliëntprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Zo'n bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn gemaakt.

Jou rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokken partij op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in beginsel facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. Bij een dergelijk bezwaar zullen wij tijdens het onderzoek en de behandeling van uw bezwaar onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken. Bij gerechtvaardigd bezwaar sturen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of namens ons namens ons derde partijen, tot dan toe hebben verwerkt terug en staken de verwerking daarna. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Privacybeleid verandert

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

Amorati BV

Oude Jetseweg 1 1731 Relegem-Asse Belgium  T 0032 (0) 474680342  E info@amorati.be